Archiv

Naše společnost poskytuje služby v oblasti vedení spisovny na základě koncesované živnosti „Vedení spisovny“.
V souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě některých navazujících zákonů nabízí podnikatelským subjektům, veřejnoprávní správě, insolvenčním správcům a likvidátorům společností tyto služby:

Příjem a příprava písemností
Odvoz písemností
Zpracování písemností
Archivace písemností
Skartovací dokumentace
Archivní servis
Digitalizace
Poradenská činnost v oblasti nakládání s písemnostmi

Kompletní služby správy písemností ve spisovně klienta/zákazníka
Cenová nabídka je zpracována individuálně pro každého zákazníka.
Nabídka je zpracována na základě znalosti konkrétních potřeb klienta/zákazníka, množství a charakteru spisů i požadovaném rozsahu služeb.

Mezi základní informace patří:
objem spisů – určuje se v kusech či běžných metrech (bm)
jejich současný stav uložení – pořadače, archivní boxy, volně ložené písemnosti,…
způsob roztřídění
požadovaná doba uložení ze strany zákazníka
místo současného uložení spisů
digitalizace
Pokud chcete zpracovat nabídku našich služeb, prosím kontaktujte nás.