Poradenství

Ekonomicko-organizační poradenství
Dokážeme Vám nabídnout komplexní poradenské služby i metodickou podporu. Dbáme na to, aby pro Vás byla spolupráce přínosná a inspirativní.
Můžeme Vám poradit v těchto oblastech:
Ekonomické a finanční systémy a agendy
Rozvoj lidských zdrojů
Projektové řízení
Ostatní

Ekonomické a finanční systémy a agendy
Provedeme důkladnou analýzu účetnictví, hospodaření a finančních toků společnosti. Na jejím základě jsme schopni vypracovat optimální metodiku účetnictví, navrhnout systém dlouhodobého plánování nebo řízení cash-flow. Pomůžeme Vám s cenotvorbou, při oceňování a podniků anebo při změně vlastnictví.
V rámci této oblasti jsou realizovány především tyto služby:
systém plánování,
účetnictví, poradenství při tvorbě metodiky účetnictví, tvorba metodiky účetnictví na míru zákazníkovi,
analýza hospodaření firmy, vypracování finanční analýzy,
finanční analýzy a systémy a finanční řízení podniku,
cenotvorba,
oceňování a bonita podniků,
užití investičního kapitálu
Specifika dané oblasti poskytovaných služeb jsou především tato:
uplatnění důsledně procesního přístupu,
dodržení platné legislativy,
uplatnění nejmodernějších poznatků z teorie a praxe účetnictví,
uplatnění nejmodernějších poznatků z teorie a praxe finančního řízení a controlingu,
uplatnění odpovídajících matematicko-statistických metod při řešení jednotlivých úkolů,
uplatnění odpovídající SW podpory řešení,
další specifika vyplývají z povahy řešeného problému.

Rozvoj lidských zdrojů
Jsme schopni kompletně řešit všechny záležitosti spojené s personalistikou.
V rámci této oblasti jsou realizovány především tyto služby:
personalistika,
personální audit,
analýza a podpora rozvoje firemní kultury,
normování a organizace práce,
hodnocení pracovníků,
mzdové a motivační systémy,
organizace výběrových řízení, vyhledávání pracovníků.
Specifika dané oblasti poskytovaných služeb jsou především tato:
uplatnění důsledně procesního přístupu,
dodržení platné legislativy,
uplatnění nejnovějších poznatků z teorie a praxe psychologie práce a personalistiky,
sestavení jednotlivých typů dotazníků přímo na podmínky klienta,
uplatnění nejmodernějších poznatků v oblasti řízení personálních činností, firemní kultury a  pracovního kapitálu,
uplatnění nejmodernějších poznatků při tvorbě systémů hmotné a nehmotné zainteresovanosti,
uplatnění odpovídajících matematicko-statistických metod při řešení jednotlivých úkolů,
další specifika vyplývají z povahy řešeného problému.

Projektové řízení
Pomůžeme vám nastavit krátkodobé i dlouhodobější projekty (investiční akce, strukturální změny) tak, aby byly realizovány správně, včas a v rámci finančního rozpočtu.
V rámci této oblasti jsou realizovány především tyto služby:
investiční akce a
strukturální změny
kalkulace a rozpočty.
Specifika dané oblasti poskytovaných služeb jsou především tato:
uplatnění důsledně procesního přístupu,
dodržení platné legislativy,
uplatnění nejnovějších poznatků z teorie a praxe finančního řízení a controlingu,
uplatnění odpovídajících matematicko-statistických metod při řešení jednotlivých úkolů,
další specifika vyplývají z povahy řešeného problému,
kalkulace projektu a následná kontrola.

Ostatní
Kromě toho máme mnoho zkušeností i v dalších oblastech, namátkou:
komplexní zpracování projektů
vytváření podnikatelských záměrů